REGULAMIN SZKOLEŃ
WARSZAWSKA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII SP. Z O.O.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Warszawska Szkoła Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708708; NIP: 7010788482 , REGON: 368966039, Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, z siedzibą przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 48, U-19, 03-982 Warszawa
 2. Uczestnikiem szkoleń może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, która wyraziła chęć uczestniczenia w organizowanym przez Organizatora szkoleniu i spełniła inne, wymienione w niniejszym Regulaminie, przesłanki.
 3. Uczestnik powinien posiadać wykształcenie kierunkowe: kosmetolog, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, technik usług kosmetycznych lub być osobą w trakcie ww. studiów.
 4. Organizator zastrzega, że szkolenie odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenia się na nie określonej minimalnej liczby Uczestników.
 5. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość określenia maksymalnej liczby Uczestników, które mogą wziąć udział w szkoleniu.
 6. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, gdy liczba jego Uczestników nie osiągnie takiego ustalonego minimum, do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym przypadku Organizator jest zobowiązany powiadomić Uczestnika drogą e-mailową, telefoniczną bądź przez Messenger.
 7. Organizator ma prawo zmienić wykładowcę/prowadzącego na danym szkoleniu z ważnej przyczyny (w szczególności, jeśli pierwotnie wyznaczony do realizacji szkolenia wykładowca nie może jej zrealizować), bez uprzedniego poinformowania Uczestników. W takim przypadku Organizator gwarantuje równoważność kompetencji i odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy.

§ 2 Zapisy na szkolenie

 1. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest zgłoszenie – podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji szkolenia. Dane te przekazane zostaną drogą:
  • drogą telefoniczną: rozmowa/sms
  • drogą elektroniczną: adres mailowy lub przez Facebooka/Messenger/Instagram
 2. Przekazane dane kontaktowe Uczestnika powinny zawierać:
  • imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, telefon
  • dane do faktury (nazwa firmy, ulica, kod pocztowy miasto, NIP)
 3. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora, programem i ceną szkolenia i niniejszym Regulaminem oraz akceptuje je.

§ 3 Płatność za szkolenie

 1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, serwis kawowy, certyfikat ukończenia szkolenia.
 2. Uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłaty 50% zadatku za dane szkolenie:
  • do 3 dni po dokonaniu rezerwacji (nieopłacona rezerwacja po 3. dniach jest usuwana)
  • minimum 3 dni przez rozpoczęciem szkolenia.
 3. Jeżeli Uczestnik zapisze się na szkolenie w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany jest do zapłaty zadatku przelewem Elixir i przesłaniem potwierdzenia przelewu na adres mailowy Organizatora – rekrutacja@wsmeik.pl
 4. Uczestnik może również od razu wpłacić 100% ceny za dane szkolenie.
 5. Zadatek powinien zostać przesłany na rachunek bankowy Organizatora:
  – Bank Santander Bank Polska PL 79 1090 1043 0000 0001 4173 0397.
 6. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.
 7. Pozostałą część należności za szkolenie należy wpłacić najpóźniej w dniu szkolenia przelewem lub gotówką.
 8. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

§ 4 Zmiany rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji szkolenia muszą odbyć się mailowo lub telefonicznie.
 2. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 3 dni przed planowanym szkoleniem.
 3. Każdemu kursantowi przysługuje jednokrotna zmiana terminu szkolenia, nie później niż na 3 dni przed planowanym szkoleniem.
 4. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 3 dni lub nieobecności na szkoleniu zadatek w wysokości 50% szkolenia jest bezzwrotny. Za datę rezygnacji z udziału w Szkoleniu uznaje się datę otrzymania informacji przez Organizatora.
 5. Jeżeli uczestnik decyduje się na kilka szkoleń i zrezygnuje ze szkolenia/szkoleń w jego/w ich trakcie – Organizator nie zwraca częściowych ani całościowych kosztów poniesionych przez Uczestnika.
 6. Zmiana wykładowcy (z ważnej przyczyny) nie może być podstawą żądania zwrotu zadatku czy całościowej opłaty za szkolenie/szkolenia przez Uczestnika.

§ 5 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkoleniową.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym lub osobiście na adres siedziby firmy Warszawska Szkoła Medycyny Estetycznej i Kosmetologii, ul. Jana-Nowaka Jeziorańskiego 48, U-19, 03-982 Warszawa
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
  a) Nazwę firmy / Imię i nazwisko Uczestnika
  b) Dane kontaktowe Zgłaszającego
  c) Przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin, miejsce realizacji)
  d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  e) Oczekiwania wobec Organizatora
 4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §5 pkt. 4 lub nie spełni wytycznych, o których mowa w §5 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni roboczych.
 7. Organizator Szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe wyjaśnienia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała lub gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub regulaminie.
 9. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, Organizator zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
  a) Powtórzenie szkolenia w innym terminie.
  b) Realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie.
  c) Zniżka 20% na kolejne szkolenie.
 10. O decyzji w sprawie reklamacji Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną.

§ 6 Zobowiązania stron

Uczestnik ma prawo oczekiwać, że:
Zostaną spełnione założone cele szkolenia.

 1. Zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy.
 2. Prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych.
 3. Prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny, zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych.
 4. W czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny szkolenia.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby dopasować szkolenie do potrzeb Uczestnika.
 6. Organizator spełni warunki formalne udziału w szkoleniu, w tym prześle materiały szkoleniowe i wyda certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator ma prawo oczekiwać, że:

 1. Uczestnik w pełni zaangażuje się w proces szkolenia oraz będzie aktywnie brał udział w ćwiczeniach i zadaniach szkoleniowych, a także będzie przestrzegał Regulaminu.
 2. Uczestnik wypełni ankietę oceny szkolenia umożliwiającą dopasowanie i ocenę programu szkolenia.

§ 7 Zasady uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacje przekazywane na szkoleniu oraz wiedza praktyczna, którą Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, są tylko na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechniane w celach komercyjnych czy sprzedażowych osobom trzecim. Uczestnik otrzymuje informacje wyłącznie na swoje własne potrzeby (do indywidualnego użytku).
 2. Informacje oraz przekazywana wiedza praktyczna są objęte prawem autorskim i należy zapewnić im ochronę. Materiały te należy traktować jako „Tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie Szkoleń przez Uczestników (bez zgody trenera i Organizatora) jest zabronione.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych: np. telefonu, kamery, dyktafonu, mp3.
 6. Uczestnik szkolenia nie może upubliczniać w Internecie wizerunku modelek i modeli będących na szkoleniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie. Dokumentowanie w powyższych formach może mieć charakter promocyjny oraz wiązać się z upublicznieniem wizerunku Uczestnika w Internecie.
 8. Uczestnik podczas szkolenia ma zachować odpowiedni poziom higieny w gabinecie.
 9. Uczestnik na szkolenie powinien zabrać: fartuch, obuwie na zmianę, a jeśli ma długie włosy – to powinny być one związane podczas wykonywania zabiegów.
 10. Organizator zapewnia na każdego Uczestnika modelki w zależności od tematyki i czasu trwania szkolenia.
 11. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 3 dni przed szkoleniem.
 12. Uczestnik ma dbać i szanować wartości materialne Organizatora, w szczególności: wszystkie sprzęty będące w wyposażeniu gabinetu, m.in. fotel zabiegowy, blaty szafek i stołu i inne.
 13. Za wszelkie zniszczenia i usterki ww. wyposażenia odpowiada Uczestnik, który ponosi koszty (wg. cen rynkowych) zniszczonych przez niego przedmiotów.
 14. Uczestnik nie powinien niepotrzebnie zużywać materiałów jednorazowych (w trosce o środowisko).
 15. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów i IQ-osów i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania ww. substancji wśród współuczestników szkolenia.
 16. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym Uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 17. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 18. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu. Certyfikaty są imienne i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Dane Uczestników szkolenia są chronione na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO.
 3. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść jego danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.